Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van de firma HPH automatisering en administratie , gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle door HPH automatisering en administratie , hierna verder te noemen HPH, aangegane overeenkomsten met betrekking tot de in- en verkoop van computerapparatuur, computersoftware, magneetschijven, magneetbanden, CD-roms, papier, diskettes, linten en al hetgeen overigens met informatiedragers te maken heeft, en voorts alle adviezen die door HPH op het gebied van computerapparatuur, software, en daarmee samenhangende artikelen en overige informatiedragers worden verstrekt.
2. Tevens zijn deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing op alle door HPH aangegane overeenkomsten met
betrekking tot door HPH gevoerde administraties en adviezen op het gebied van administraties, verzekeringen en
belastingen.
3. Van deze voorwaarden kan slechts met schriftelijke bevestiging door HPH worden afgeweken. Met uitzondering van de met schriftelijke bevestiging door HPH gewijzigde en/of aangevulde bepalingen blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.
Artikel 2 – Offertes
1. Alle offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend. Hetzelfde geldt voor prijslijsten die door HPH worden verstrekt.
2. Opdrachten en/of orders zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door HPH zijn bevestigd.
Artikel 3 – Prijzen
1. De door HPH opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., vervoers-, verpakkings-, verzendings-, transport- en
verzekeringskosten.
2. Voor wijzigingen in tarieven van belastingen, invoerrechten, wisselkoersen en assurantie welke na het sluiten van de overeenkomst met HPH , doch voor de levering van de zaken zullen plaatshebben, behoudt HPH zich het recht voor deze wijzigingen ten voordele of ten nadele van de wederpartij te brengen.
Artikel 4 – Wijze van levering
1. Tenzij schriftelijk met HPH anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar HPH zijn bedrijf
uitoefent.
2. HPH is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. De wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door HPH te leveren zaken. De wederpartij zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van HPH bij deze ophaalt, of indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te geven zaken in ontvangst te nemen.
4. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk franco levering is overeengekomen. De wederpartij draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending, met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van HPH door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
5. HPH is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Alle kosten en schade welke voor HPH ontstaan wegens weigering van ontvangst door de wederpartij van enige door hem bestelde zaken, zijn voor rekening van de wederpartij, de kosten van opslag daaronder begrepen.
7. De wederpartij is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of HPH de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden HPH er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
De wederpartij dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
8. HPH is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
9. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 7 van dit artikel tijdig te doen.
10. Indien de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van HPH voor de wederpartij mogelijk is.
11. De prestatie van HPH geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in lid 7 van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de door HPH geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over, op het moment dat HPH volledige betaling zal hebben ontvangen van al hetgeen de wederpartij haar uit welke hoofde dan ook is verschuldigd.
2. Zolang niet aan het sub 1 vermelde is voldaan is de wederpartij niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of in bezitloos pandrecht over te dragen.
3. Van elke beslaglegging op de van HPH afkomstige en onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken dient door de wederpartij onmiddellijk aan HPH mededeling te worden gedaan. De wederpartij zal degene die het beslag legt ervan in kennis stellen dat de eigendom van de in beslag genomen zaken niet bij hem maar bij HPH rust.
4. Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt HPH onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien deze zijn jegens HPH aangegane betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde en onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken terug te nemen en daartoe de lokaliteit van de wederpartij door of namens HPH te doen betreden.
Artikel 6 – Annulering
1. De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat HPH met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor HPH ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door HPH geleden verliezen en gederfde winst, doch in elk geval de kosten die HPH reeds ter voorbereiding heeft gemaakt waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
Artikel 7 – Reclames
1. Eventuele klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst en/of de deugdelijkheid van de geleverde zaken betreffende moeten binnen 14 dagen na ontvangst der goederen per aangetekende brief bij HPH worden ingediend.
2. Indien HPH van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft HPH het recht hetzij een schadeloosstelling in geld te geven – vast te stellen in onderling overleg – hetzij tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst na terugzending van de betreffende zaak. Retourzendingen worden echter uitsluitend geaccepteerd na door HPH gegeven schriftelijke toestemming. Tot enige verdere schadevergoeding is HPH niet gehouden.
Artikel 8 – Garantie
1. HPH waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden in alle opzichten voldoen aan de terzake toepasselijke eisen.
2. Mededelingen door of namens HPH betreffende de kwaliteit, behandeling in de ruimste zins des woords,
toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van de zaken gelden alleen als garantie, indien zij schriftelijk en in de vorm van een garantie zijn gedaan.
3. Op de zaken die voor garantie in aanmerking komen verleent HPH garantie met een door haar per zaak te bepalen termijn. Deze garantie houdt in dat gebreken die zijn ontstaan uit fabricage- of montagefouten, door haar worden opgeheven, een en ander ter beoordeling van HPH . Indien herstel niet mogelijk blijkt en te wijten is aan de hiervoor genoemde oorzaken, zal HPH tot hernieuwde levering van de zaak overgaan, tenzij mocht blijken dat de geleverde zaak valt onder de garantie van een andere leverancier en/of fabrikant. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan uit onoordeelkundig handelen of onjuist gebruik door of namens cliënten, waaronder begrepen eigenmachtige reparaties en/of wijzigingen door of vanwege cliënten gepleegd. Voorts vervalt de garantieverpli,chting bij overdracht van de verkochte zaken aan derden. De cliënten zullen te allen tijde aan door HPH aangewezen personen toegang verlenen tot de plaats waar de zaken zich bevinden om de door haar noodzakelijk geachte werkzaamheden, voortvloeiende uit de garantieverplichting, te kunnen verrichten. De verplichtingen uit hoofde van garantie worden, behoudens in zeer bijzondere gevallen, door HPH tijdens normale kantooruren uitgevoerd.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van HPH uit hoofde van de overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. HPH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de wederpartij de zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. HPH is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de wederpartij.
4. HPH is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door haar van de wederpartij ontvangen en door haar te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de wederpartij HPH niet uitdrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien HPH ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij en/of deze
leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk gesteld wordt, zal de wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren en HPH alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
Artikel 10 – Overmacht
1. Tekortkomingen van HPH in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Tekortkomingen van HPH in de nakoming van die overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten,
overstroming, stagnatie in resp. beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebreke aan energie-producerende producten, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet- of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan HPH toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding ter zake hoe ook genaamd.
Artikel. 11 – Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. HPH behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren of zaken af te zenden na ontvangst van een vooruitbetaling van de wederpartij. Eveneens behoudt zij zich het recht voor een betalingsgarantie te eisen van de wederpartij, bij gebreke waarvan de overeenkomst door HPH kan worden geannuleerd.
3. Reclame door de wederpartij schort zijn betalingsverplichting niet op.
4. Indien de wederpartij enig bedrag als door hem verschuldigd niet op het overeengekomen tijdstip voldoet, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.
5. Indien de wederpartij met enige betaling aan HPH in verzuim is, zijn alle vorderingen van HPH op de wederpartij onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar .
6. Met ingang van de dag waarop de wederpartij in verzuim is, is hij over het aan HPH totaal opeisbaar verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand dat hij in gebreke blijft.
7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de wederpartij, komen te diens laste. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te zijn, met een minimum van fl. 250,00.
8. De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht zich op compensatie te beroepen.
Artikel 12 – Ontbinding
1. Indien de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft HPH het recht om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, en het recht om geleverde – onder het eigendomsvoorbehoud vallende – zaken terug te vorderen. Tevens heeft HPH in deze gevallen recht op vergoeding van kosten, schade en interessen.
Artikel 13 – Geschillen, toepasselijk recht
1. Alle geschillen – daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd – welke tussen de wederpartij en HPH mochten ontstaan, naar aanleiding van of in verband met een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
2. Op de verhouding tussen de wederpartij en HPH is het Nederlands recht van toepassing.